Allmänna villkor
för Wavy Business

Dessa villkor gäller från 2014-12-01 och tills vidare. Dokumentet är framtaget med stöd av Almi Företagspartner.

Wavy AB, 556979-3978, (”Wavy”), Söderväg 5C, 621 58 Visby, tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att hantera och ta emot tidbokningar genom mobiltelefon, surfplatta, och webbsidor (”Tjänsten”). Nedan följer de villkor som gäller för Tjänsten (”Villkoren”). Genom att registrera ett konto hos Wavy (”Kontot”) och att acceptera Villkoren ingår bokningstjänstanvändaren (”Användaren”) och Wavy ett avtal (”Avtalet”) som berättigar Användaren att använda Tjänsten.

Genom att vid registreringen för Tjänsten godkänna Villkoren, försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Villkoren och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Villkoren och förbinder sig att följa dessa. Användaren medger att det är dennes ansvar att Användarens eventuella anställda, eller andra som använder Tjänsten för Användarens räkning, har läst, samtycker till och följer dessa Villkor. Användaren är dock fullt ansvarig för all användning av Tjänsten relaterat till Kontot, oavsett vem som faktiskt använder Tjänsten. Villkoren finns även tillgängliga på //get-wavy.com (”Webbsidan”).

Tjänsten och dess användning

1. Allmänt

Med Tjänsten kan Användaren hantera tidbokningar och kundregister samt ta emot bokningar från sina kunder via internetanslutna mobiltelefoner, surfplattor och/eller hemsidor. Bokningarna och all tillhörande kunddata lagras på en central server av Wavy. De tidbokningar som görs för och av Användarens kunder (”Konsumenten”) är ett avtal som ingås direkt mellan Användaren och Konsumenten.

Användaren får tillgång till Tjänsten via Wavys mobil- och surfplatteapplikationer (”Applikationen”).

Wavy kommer att uppdatera eller ändra i Tjänsten löpande, för att förbättra och utveckla den. Wavy försöker att alltid meddela Användaren om större ändringar med rimligt varsel genom Applikationen, och/eller på Webbsidan.

2. Tjänstens användning och tillgång

Wavy avgör självständigt om Användaren ska beredas tillgång till Tjänsten. Först efter att Wavy beslutat ge Användaren tillgång till Tjänsten är Wavy bunden av Villkoren.

De tekniska krav som Wavy ställer på Användarens mobiltelefon och surfplatta finns angivet på Webbsidan.

Användarens tillgång till Tjänsten via mobiltelefon och surfplatta är beroende av tjänster som Användaren erhåller från tredje part. Dessa tredje parter kan komma att debitera Användaren avgifter för att få tillgång till Tjänsten (t.ex. för internetaccess). Användaren är ensamt ansvarig för betalningen av dessa.

3. Skydd av inloggningsuppgifter etc.

Användaren loggar in i Tjänsten på varje Applikation, eller webbsida, via sitt mobilnummer och en engångskod som skickas via sms. Det är Användarens skyldighet att se till någon obehörig inte får tillgång till Kontot, t.ex genom tillgång till Användarens sms.

Wavy utgår från att det är Användaren som utför all användning av Tjänsten från dennes konto på inloggade surfplattor, mobiltelefoner och webbsidor. Användaren måste därför omedelbart antingen meddela Wavy via Webbsidan eller ändra sina inloggningsuppgifter genom utloggning från samtliga enheter om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till tjänsten via dennes konto.

4. Användarens skyldigheter vid användning av Tjänsten

Användaren är skyldig att ange adresser och kontaktuppgifter till de eller det affärsställe som ska omfattas av tjänsten, samt fullständiga uppgifter som enligt lag krävs för fakturering och fullföljande av betalning. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att snarast uppdatera uppgifterna hos Wavy om de skulle komma att ändras.

Användaren är skyldig att hålla Wavy skadeslös från krav som reses av tredje part gentemot Wavy till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med Villkoren, gällande lag eller föreskrift.

Användaren ska omedelbart meddela Wavy ifall Användaren eller någon av dennes ägare, blir insolvent eller föremål för konkurs, utmätning eller liknande. Användaren ska också omedelbart meddela Wavy om denne blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet eller Tjänsten.

5. Licens

Wavy upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens till Applikationen och rätt att använda andra programvaror och internetbaserade tjänster som krävs för att använda Tjänsten.

Användaren har inte rätt att

 1. (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten;
 2. (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten;
 3. (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Villkoren; eller
 4. (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte detta följer av tvingande lag.

6. Betalningsvillkor

För användning av Tjänsten utgår de aktuella avgifter som anges i Applikationen, på Webbsidan, eller per e-post. Wavy har rätt att ändra avgifterna i enlighet med punkten 13 nedan.

Betalning sker i förskott för en period, enligt fastställd faktura som skickas per e-post.

Vid utebliven betalning har Wavy rätt att helt eller delvis begränsa Användarens tillgång till tjänsten.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet och avsluta sitt Konto under innevarande period genom Tjänsten eller genom att via Webbsidan kontakta Wavy.

Vid Användarens uppsägning av Avtalet upphör detta vid slutet av innevarande period. Erlagd betalning för perioden återfås ej.

Wavy har rätt att spärra Användarens Konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om

 1. (i) betalning enligt faktura uteblir,
 2. (ii) det kommer till Wavy kännedom eller Wavy annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten i strid mot Villkoren eller mot gällande lag eller föreskrift,
 3. (iii) det framkommit sådana uppgifter genom tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens Konto kommer att missbrukas,
 4. (iv) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens Konto har missbrukats eller kommer att missbrukas,
 5. (v) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av Personuppgifter såsom beskrivs i punkt 13.7, eller
 6. (vi) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till Kontot.

När Avtalet upphör har Användaren inte längre rätt att använda Tjänsten och den licens som upplåtits upphör att gälla.

Wavys åtaganden

8. Tjänstens tillgång

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Wavy kan dock inte garantera att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under denna tid.

När som helst kan Wavy utföra underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Wavy försöker alltid att informera i förhand om planerade underhåll, men kan inte garantera att detta sker. Därtill kan Tjänsten innehålla fel och “buggar” som kan leda till avbrott och fel. Användaren är införstådd med detta och accepterar att Wavy kan komma att kontakta denne i syfte att hjälpa Användaren med Tjänsten, samt begära information som behövs för att identifiera och åtgärda fel.

Användarens tillgång till Tjänsten är beroende av tjänster från tredje part (såsom internettillgång). Wavy har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

9. Reklamation

Om Användaren

 1. (i) vill åberopa fel i Tjänsten eller
 2. (ii) anser att ett misstag har begåtts eller att obehörig användning av Användarens Konto har förekommit,

måste Användaren snarast underrätta Wavy efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt detta, genom Webbsidan.

10. Wavys ansvar för Tjänsten

Wavy ansvarar inte för

 1. (i) brister eller felaktigheter i eller vid utförandet av Tjänsten,
 2. (ii) att Tjänsten vid varje tidpunkt är tillgänglig för att genomföra bokningar, eller
 3. (iii) obehörig tillgång till eller användning av Kontouppgifter lagrade på Wavys servrar, såvida inte annat följer av tvingande lag.

Om Wavy får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till Kontouppgifter på Wavys servrar ska Wavy informera drabbade Användare om detta.

11. Ansvarsbegränsningar

Wavy ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten.

Wavy ansvarar inte i något fall för skador eller förluster tillfogade Användaren som följer av Wavys skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Wavys ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

Övriga bestämmelser

12. Synpunkter

Användaren kan lämna synpunkter eller idéer om Tjänsten genom att skicka epost till epostadressen [email protected]. Wavy tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Användaren har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan Wavy kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla eventuella rättigheter som följer från dessa.

13. Personuppgifter

Wavy erbjuder en bokningstjänst för att göra våra kunders bokningar och kundhantering enklare och smidigare. För att göra det måste Wavy behandla personuppgifter om Användaren och hur Användaren använder Tjänsten (”Personuppgifter”). Wavy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter och behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamålet med behandlingen av Personuppgifter är att verifiera lämnad information inför olika beslut, för att tillhandahålla Tjänsten och för att administrera och fullgöra Avtalet, för att kunna hantera och validera reklamationer, för marknadsföringsändamål (exempelvis för att skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden och reklam till Användarens epostadress och/eller Användarens mobiltelefon eller surfplatta via SMS, MMS eller liknande meddelandesystem, anpassa innehållet i annonser och erbjudanden som Wavy erbjuder Användaren, för att förbättra Tjänsten eller för att kontakta Användaren avseende användningen av Tjänsten), samt produktutvecklingsändamål (exempelvis för att studera hur Tjänsten används).

Följande kategorier av Personuppgifter behandlas av Wavy;

 1. (i) Grunduppgifter, exempelvis namn, adress, epostadress och telefonnummer,
 2. (ii) Övriga av Användaren angivna uppgifter, exempelvis inloggningsuppgifter, person- eller organisationsnummer, bankkontonummer, uppgift om bank, samt all annan information som anges genom av Wavy tillhandahållna Webbsidor och/eller Applikationen och/eller på annat sätt skickas till eller kommuniceras med Wavy, dotterbolag eller tredje part (såsom agenter eller affärspartners) i samband med processen för registrering, tillhandahållandet av Tjänsten eller i övrigt i anknytning med Avtalet.
 3. (iii) Uppgifter relaterade till bokningstransaktioner såsom behandling, utövande personal, beskrivning, pris, längd, tidpunkt, datum, GPS-position vid bokningsstillfället, uppgifter om den hårdvara som används vid bokningsstillfället och övriga tekniska uppgifter förknippade med bokningen. Exempel på tekniska uppgifter som behandlas är telefonmodell, version av operativsystem, IP-adress eller annan unik identifiering av en dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet som används för att använda Tjänsten. Vid inloggning på Webbsidan eller Applikationen behandlas också information om Användarens navigering på Webbsidan eller i Applikationen, information om webbläsare och operativsystem samt information om tillbringad tid och utförda åtgärder på Webbsidan eller i Applikationen. I de fall Användaren kontaktar Wavy, via post, epost, telefon eller på annat sätt kommer Wavy även att behandla information om innehållet och syftet med kontakten.

Personuppgifter som lämnas till Wavy kan komma att överföras till länder utanför EU/EES (inklusive till USA och/eller andra länder som har begränsad eller lägre skydd för personuppgifter). Genom att acceptera Villkoren samtycker Användaren uttryckligen till att Personuppgifter kan överföras till tredje land i enlighet med Villkoren.

Wavy lagrar Personuppgifter under den tid som krävs för de ändamål som beskrivs i dessa Villkor, eller längre om så krävs enligt tvingande lag. Bokningsuppgifter lagras maximalt i två år.

Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Användaren till att Wavy behandlar Personuppgifter i enlighet med Villkoren. Användaren kan när som helst kontakta Wavy med eventuella frågor rörande behandlingen av Personuppgifter, för att rätta felaktiga Personuppgifter eller för att återkalla sitt samtycke till behandlingen, eller delar därav såsom mottagande av direkt marknadsföring, genom att kontakta Wavy per epost till [email protected]. Användaren är införstådd med att sådant återkallande kan medföra att Användaren inte kommer kunna använda Tjänsten eller delar av den, och kan leda till omedelbar uppsägning av Avtalet enligt punkt 7 ovan.

14. Meddelanden

Skriftliga meddelanden från Wavy till Användaren ska skrivas på svenska och skickas genom Applikationen eller per epost till den adress Användaren har angivit. Meddelande som på så sätt har sänts till Användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

15. Ändringar och tillägg

Wavy har rätt att göra ändringar och tillägg till Villkoren. Sådana ändringar och tillägg kommer vara på svenska, och gäller omedelbart.

16. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

17. Överlåtelse

Användaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter kopplade till Tjänsten till annan. Wavy har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan part utan Användarens samtycke.